ابزار و قالب وبلاگبیست تولزدریافت کد ذکر ایام هفته برای وبلاگ
تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت
معلومات عمومی و مباحث آموزشی تربیتی 
قالب وبلاگ

خلاصه کتاب: روش پژوهش برای کودکان دبستانی     نویسنده :نسرین دخت عمادخراسانی

به نام خدا


پایه اول

دانش آموزان دراین پایه توانایی پردازش اطلاعات وتشخیص وتوانایی نتیجه گیری اصولی ازمطالب راندارند،ولی شروع آن ازهمین سن است.

ازجمله فعالیت هایی که می توان دراین راستا انجام داد به قرارزیرمی باشد:

جامعه آماری :اعضای خانواده        پژوهش: باطرح یک سؤال           

روش :میدانی                           ابزار:مشاهده ومصاحبه        روش آماری:مبتنی برشمارش

شیوه:مطالعه انفرادی یامشارکتی(گردآوری طبقه بندی)

ماه اول 

روش تقلیدی
1- کشیدن دست خودشان ومقایسه بادست اعضای خانواده
2-صحبت درمورداعضای خانواده ،مثلا"
33- نام بردن مشاغل واسم اعضای آن
4- آشنایی باسؤالاتی مانند:چه چیزی -چه کسی- چه جایی-چگونه-چه زمانی وچرا
(رشد اجتماعی)
رنگ موردعلاقه آنان

ماه دوم  

 


-به همراه داشتن عکس هاونقاشی هایی که رنگ دلخواه آنان راداردوصحبت کردن درموردآن ها.

-نظم دادن به نقاشی ها وعکس هاباتوجه به اولویت های منطقی خودشان.

-نگهداری درآلبوم.

روش مشاهده : شمردن انگشتان دست- تعدادچشم وگوش اعضای خانواده- شمردن دفترومداد

روش مشاهده واستفاده ازگمانه زنی: درخانه چندپله دارید- تعدادعکس ونقاشی موجوددرآلبومی که جمع آوری کردی – تعدادچراغ ،اتاق،صندلی،گلدان و..............

ماه سوم  

 

 


-رسم یک نقاشی گروهی ازخانه اشیاداخل آن.

- صحبت درموردکوچه خیابانی که به خانه ومدرسه شان منتهی می شود.

- شغل هایی که می بینند وصحبت درمورد آن ها ونقاشی مربوط به آن.

- حدس درمورد تعدادچراغ برق ها ،مغازه ها ودرخت ها .

- تحقیق واطمینان درمورد حدسیات شان.(ارتباط بین حدس وگمان واطمینان حاصل کردن بامشاهدات)

ماه چهارم  

 

 


(پروژه آزمایش  - پژوهش آزمون وخطا)       هدف :تدریس شیوه های تفکر به کودکان

- ارتباط طولی بادروس مانندعلوم

- فایده آب وسؤالاتی پیرامون آن (استفاده ازگمانه زنی قبل ازتحقیق)

- چسباندن عکس ونوشتن جملاتی زیرآن.

- ارتباط باحواس پنجگانه مثلا" چشایی ، بویایی، لامسه

 

 

همکاران گرامی شما می توانید درتمامی کتب این پایه مصداق هایی بیابید وازاین جزوه راهنمایی بگیرید.

اگربامشکلی روبرو شدید می توانید باگروههای درسی تماس بگیرید تاتبادل تجربیاتی دراین زمینه داشته باشیم.    باتشکر

 

پایه دوم     ابزار: کتابخانه ای                       شیوه :مطالعه ی کتابخوانی

هدف : 1-کنجکاو شدن به رشداندام ها وچیزهای پیرامون     2- هدایت به کتابخوانی (شیوه اسنادی)

باتوجه به تجربیات همکاران وساختارکتاب علوم ونحوه ی تدریس همکاران هدف شماره یک ملموس ومشهوداست .بنابراین به هدف شماره دو پرداخته ومرحله به مرحله اجرانمایید.

هدف شماره 2- صحبت درموردکتاب های خوانده شده

- پرسش درموردکتاب های خوانده شده غیردرسی.

- بیان نام کتابها.

شماره

نام کتاب

تعدادصفحه

تعدادعکس

 

 

 

 

 - رسم جدول پیشنهادی

 

 

-         ارائه گزارش: آیاهمه ی کتاب ها یک شکل ویک اندازه اند؟

-         تحقیق درموردسؤال همراه بایقین.

شماره

اندازه

نام کتاب

تعدادصفحه

تعدادعکس

 

 

 

 

 

-          

 

 

 

-         موضوع کتاب ها(شعر،داستان، حیوانات و..........

-         اهمیت زمان :سه روز وقت داریدتافهرستی تهیه کنید.

-         قرائت فهرست تهیه شده سرکلاس.

-         جمع آوری همهی اسامی کتاب های بچه هاوتنظیم برروی یک برگه.

-         ثبت اسامی دانش آموزان جلوی فهرست کتب.

-         نصب فهرست به دیوارکلاس وثبت اسامی امانت گیرنده ها.

-         طرح سه سؤال توسطخودخواننده کتاب وجوابگویی به آن توسط خودش بعدازمانی کوتاه.

 

همکاران گرامی زمان رسیدن به اهداف باتوجه به تفاوت های فردی وامکانات اختیاری است.

باتشکر

پایه سوم:      

هدف   :مهارت درنوشتن               

 پژوهش: مشاهده، پرسش(طرح سؤال)- سنجش سؤال اولیه ،آزمایش (فرضیه سازی)-یادداشت کردن –گزارش.

 

-         بازدیدکتابخانه :آیاتاحالابه کتابخانه رفته اید؟

-         اهمیت کتابخانه،آشنایی بامیزکتابداروتوضیحات کتابدار.

-         هدایت به سمت قفسه کتاب باکمک کتابدار.

-         روش استفاده ازکتاب فآشنایی با برچسب کتاب ،آشنایی باکتاب های مرجع.

-         انتخاب کتاب :فکرکنیدهفته ی آینده چه کتابی رامی خواهید بخوانید؟

-         چگونگی عضویت درکتابخانه.

-         آداب کتابخوانی.

 

 

 

همکارگرامی باخلاقیت وابتکارات خودمی توانیدبرای اهمیت کتابخوانی ترفندهایی بکاربرید.

باتشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

پایه چهارم:

 

هدف:آشنایی باانواع خواندنی ها (ادبیات)مانند:داستان –شعر- شرح حال و.......که میتوان بامعرفی نشریه های مفیدبه این مهم رسید.

ازجمله نشریاتی که دراین زمینه وجوددارد:تیک تاک ضمیمه جام جم- دوچرخه ضمیمه همشری- دوست کودکان هفته نامه ی نشرامام – رشد دانش آموز

مثلا"موضوع یک پروژه ادبی راتئاترقرارمی دهیم.کارهای لازم دراین باره به شرح زیراست:

-گروه بندی

- مفهوم تئاتر(استفاده ازمنابع اطلاعاتی گوناگون)

- آیاتئاترهمان سینمااست؟آیاباهم تفاوت دارند؟(تحقیق کتابخانه ای)

- درتئاترچه کاری انجام می دهند؟

-درتئاترچندنفرکار می کنند؟

- قبل ازرفتن به دیدن تئاتردرموردآن تحقیق کنند.

- توضیح معنی تحقیق برای دانش آموزان.(تحقیق یعنی پرس وجو- درستی یانادرستی یک موضوع)

- آشنایی با کتاب های مرجع ورجوع به معنی کلمه ی تئاترویادداشت کردن منابع.

- اهمیت به منابع تحقیق.

- ارائه یادداشت ها به کلاس.

- آموزش روش نوشتن منابع(فامیل،اسم،نام کتاب،ترجمه،انتشارات،تاریخ)

- نتیجه پژوهش.

- گزارش پژوهش.

 

 

 

 

 

به نام خدا

پایه پنجم: پروژه سفرعلمی                         

زمان:ازاول سال تحصیلی تاعیدنوروز

برای رسیدن به هدف به این مراحل توجه شود.

 

-         برای رسیدن به سواداطلاعاتی ودستیابی به فرضیه می توان ازکتابخانه استفاده نمود.

-         چسباندن نقشه ی ایران به دیوارکلاس.

-         پوشاندن نقشه باکاغذ نازک .ولی ازخطوط نقشه بیرون نزند.

-         تقسم بندی بچه ها باتوجه به تعداداستان ها

-         ایجادانگیزه باپرسش،چه چیزی می خواهی ازاستان های ایران بدانید؟

-         جواب های احتمالی ،مساحت-جمعیت-مرکز-آب وهوا و.............

-         تهیه فهرستی ازاطلاعات موردنیازبرای هراستان (باکمک خانواده)

-         تهیه سؤال تحقیق بااستفاده ازفهرستی که روی تابلودرموردجواب های احتمالی نوشته شده.

-         طبقه بندی سؤالات(هنر-جغرافی-صنعت-اقتصاد و.........)

 

 

مثال:اگردانش آموزی تهران رانتخاب کردروی استان تهران درنقشه کلاس موضوعاتی مانند:آلودگی هوا-شلوغی-مجلس-دانشگاه و..... ) رامی چسباند .البته بیشترازدوموضوع انتخاب نشودزیراتحقیق خیلی زیاد وسردرگم می شود.              

 

 

 

 

 

باتشکرازمسئولین محترم :معاونت ابتدایی خانم حجه فروش وآقای قائدی کارشناسی ابتدایی

 

 

 

تهیه وتنظیم: الهه قیامی                             تابستان 90

[ شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 10:52 ب.ظ ] [ زهره ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.


آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3511

بک لینک

دریافت کد بارش ستاره از بالای وبلاگ

http://www.20Tools.com/-ابزار و قالب وبلاگبیست تولز-بیست تولز-کد بارش ستاره از وبلاگ
Digital Clock - Status Bar

مرجع وبلاگ نویسان جوان

دریافت کد بارش ستاره از بالای وبلاگ

http://www.20Tools.com/-ابزار و قالب وبلاگبیست تولز-بیست تولز-کد بارش ستاره از وبلاگ
Digital Clock - Status Bar

مرجع وبلاگ نویسان جوان

کدهای جاوا اسکریپت
ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

کد بارش برگ در وبلاگ

ابــزار وبــلاگ ها !

دریافت کد این آهنگ

کدهای جاوا اسکریپت
ht